ពលករខ្មែរដែលយកអាល់កុលលាយភេសជ្ជៈផឹកបណ្តាលស្លាប់ កើនឡើងដល់ ៧នាក់ហើយ 

ពលករខ្មែរដែលយកអាល់កុលលាយភេសជ្ជៈផឹកបណ្តាលអោយស្លាប់ កើនឡើងដល់ ៧នាក់ហើយ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *