អង្គការសុខភាពពិភពលោក ក្រើនរំលឹកដល់កម្ពុជាឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការកើនឡើងនូវករណីជំងឺកូវីដ-១៩ បំប្លែងខ្លួនថ្មីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឈ្មោះ អូមីក្រូង ដែលទើបរកឃើញ។

អង្គការសុខភាពពិភពលោក ក្រើនរំលឹកដល់កម្ពុជាឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការកើនឡើងនូវករណីជំងឺកូវីដ-១៩ បំប្លែងខ្លួនថ្មីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឈ្មោះ អូមីក្រូង ដែលទើបរកឃើញ។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *