សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានបញ្ជាឲ្យរឹបអូសដីរបស់អតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដែលបានលួចកាប់ព្រៃលិចទឹក និងវាទទីយកមកធ្វើជា កម្មសិទ្ធផ្ទាល់ខ្លួននោះ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានបញ្ជាឲ្យរឹបអូសដីរបស់អតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដែលទើបលាលែងចេញពីតំណែងចំនួនជាងពីរពាន់ហិកតា មកធ្វើជាកម្មសិទិ្ធរបស់រដ្ឋវិញ បន្ទាប់ពីអតីតអភិបាលខេត្តរូបនេះ បានលួចកាប់ព្រៃលិចទឹក និងវាទទីយកមកធ្វើជា កម្មសិទ្ធផ្ទាល់ខ្លួននោះ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *