កម្ពុជាសម្រេចឃាត់អ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចំនួន ១០នៅទ្វីបអាហ្វ្រិក ចូលមកកម្ពុជា រួមទាំងអ្នកដំណើរដែលមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសទាំង ១០នោះផងដែរ

កម្ពុជាសម្រេចឃាត់អ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចំនួន ១០នៅទ្វីបអាហ្វ្រិក ចូលមកកម្ពុជា រួមទាំងអ្នកដំណើរដែលមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសទាំង ១០នោះផងដែរ។

ប្រទេសទាំង ១០នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលកម្ពុជាសម្រេចហាមឃាត់នោះមាន

១ ប៊ូស្វាណា

២  អេស្វាទីនី

៣​ ឡេសូតូ

៤​ មូសំប៊ិក

៥ ណាមីប៊ី

៦ អាហ្វ្រិកខាងត្បូង

៧ ហ្ស៊ីបាវ៉េ

៨ ម៉ាឡាវី

៩ អង់ហ្កូឡា

១០ ហ្សំប៊ី

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *