សារលិខិត សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ  ហ៊ុន  សែន  នាយករដ្ឋមន្រ្តី  នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  ក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍  ១  ធ្នូ  ២០២១ 

សារលិខិត សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ  ហ៊ុន  សែន  នាយករដ្ឋមន្រ្តី  នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  ក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍  ១  ធ្នូ  ២០២១  ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *