សារលិខិតរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ផ្ញើជូនចំពោះ “មិត្តវិស័យមីន” រួមមាន ដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍ ប្រទេសជាមិត្ត និងអង្គការសប្បុរសធម៌នានា ក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីប្រកួតវាយហ្គោលមិត្តវិស័យមីន និងពិធីទទួលអាហារសាមគ្គី ក្នុងក្របខណ្ឌគ្រួសារវិស័យមីនកម្ពុជា នាថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

សារលិខិតរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ផ្ញើជូនចំពោះ “មិត្តវិស័យមីន” រួមមាន ដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍ ប្រទេសជាមិត្ត និងអង្គការសប្បុរសធម៌នានា ក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីប្រកួតវាយហ្គោលមិត្តវិស័យមីន និងពិធីទទួលអាហារសាមគ្គី ក្នុងក្របខណ្ឌគ្រួសារវិស័យមីនកម្ពុជា នាថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *