រាជរដ្ឋាភិបាល បានសម្រេចដាក់ចេញនូវវិធានការអនុវត្តចំពោះការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋ ក្នុងដែនព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់បឹងទន្លេសាប  ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

រាជរដ្ឋាភិបាល បានសម្រេចដាក់ចេញនូវវិធានការអនុវត្តចំពោះការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋ ក្នុងដែនព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់បឹងទន្លេសាប  ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *