លោកជំទាវ យក់ សម្បត្តិ បញ្ជាក់ថា កម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាង ៦០ម៉ឺនដូសបន្ថែមទៀត ពីយន្តការកូវ៉ាក់ និងពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចំនួន ២លាន៣សែនដូស

ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយ រហូតដល់ចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១លោកជំទាវ យក់ សម្បត្តិ បញ្ជាក់ថា កម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាង ៦០ម៉ឺនដូសបន្ថែមទៀត ពីយន្តការកូវ៉ាក់ និងពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចំនួន ២លាន៣សែនដូស។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *