ការប្រកួតកីឡាទូកក្តោងជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ចាប់ផ្តើម ការប្រកួតហើយលើផ្ទៃសមុទ្រកម្ពុជាខេត្តព្រះសីហនុ

ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ការប្រកួតកីឡាទូកក្តោងជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ចាប់ផ្តើម ការប្រកួតហើយលើផ្ទៃសមុទ្រកម្ពុជាខេត្តព្រះសីហនុ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *