សេចក្តី ជូន ព័ត៌មាន ស្តីពីករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី អូ មី ក្រុង (Omicron) ចំនួន ០១នាក់

សេចក្តី ជូន ព័ត៌មាន  ស្តីពីករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី  អូ មី ក្រុង  (Omicron) ចំនួន  ០១នាក់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *