សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន សូមអំពាវនាវដល់ម្ចាស់យានយន្តដែលជ្រកក្រោមស្លាកលេខ (ខ.ម) (ន.ប)ឬ(រដ្ឋ) សូមរួសរាន់មកបង់ពន្ធឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា ដើម្បីទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធ ១០ភាគរយ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន សូមអំពាវនាវដល់ម្ចាស់យានយន្តដែលជ្រកក្រោមស្លាកលេខ (ខ.ម) (ន.ប)ឬ(រដ្ឋ) សូមរួសរាន់មកបង់ពន្ធឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា ដើម្បីទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធ ១០ភាគរយ ។
សម្តេចតេជោ បានបញ្ជាក់ថា ក្រោយថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ២០២១ ម្ចាស់យានយន្តនឹងត្រូវបង់ពន្ធ ១០០ភាគរយ ជាដាច់ខាត សម្តេចតេជោ ថ្លែងថា នឹងមិនឲ្យមានភាពច្រំដែលៗ ទៀតឡើយ ។

ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ថ្លែងក្នុងថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *