ថ្ងៃនេះជាលើកដំបូងហើយ ដែលមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកអ្នកឆ្លងថ្មីរកឃើញ៧នាក់, ជាសះស្បើយ១១នាក់

ថ្ងៃនេះជាលើកដំបូងហើយ ដែលមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកអ្នកឆ្លងថ្មីរកឃើញ៧នាក់, ជាសះស្បើយ១១នាក់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *