ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកអ្នកឆ្លងថ្មីរកឃើញ៤នាក់, ជាសះស្បើយ១០នាក់

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកអ្នកឆ្លងថ្មីរកឃើញ៤នាក់, ជាសះស្បើយ១០នាក់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *