បន្តកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៦នាក់, ជាសះស្បើយ១១នាក់, ស្លាប់ចំនួន១នាក់ (១នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)

បន្តកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៦នាក់, ជាសះស្បើយ១១នាក់, ស្លាប់ចំនួន១នាក់ (១នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *