នៅតាមមណ្ឌលប្រឡង នីមួយៗ សិស្សថ្នាក់ទី១២ទាំងអស់ តម្រូវឲ្យពិនិត្យឈ្មោះ និងវាស់កម្ដៅ

នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២១នេះ នៅតាមមណ្ឌលប្រឡង នីមួយៗ សិស្សថ្នាក់ទី១២ទាំងអស់ តម្រូវឲ្យពិនិត្យឈ្មោះ និងវាស់កម្ដៅ ការវាស់កម្ដៅ បើមិនឃើញលើសកម្ដៅនោះទេ បេក្ខជនប្រឡង នឹងទទួលបាន Sticker បង្ហាញថា បេក្ខជននោះ ពុំមានបញ្ហាសុខភាពនោះទេ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *