សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី “ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងថ្មីនៃទីស្តីការ ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល”

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី “ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងថ្មីនៃទីស្តីការ ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *