សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវឲ្យគ្រប់កងឯកភាពចំណុះក្រសួងការពារជាតិប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ប្រកបដោយភាពសន្សំសំចៃខ្ពស់ ដើម្បីធានានិរន្តរភាព នៃតម្លៃអគ្គិសនី

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវឲ្យគ្រប់កងឯកភាពចំណុះក្រសួងការពារជាតិប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ប្រកបដោយភាពសន្សំសំចៃខ្ពស់ ដើម្បីធានានិរន្តរភាព នៃតម្លៃអគ្គិសនី។  សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏ឲ្យក្រសួងការពារជាតិត្រូវពិនិត្យលក្ខណៈត្រៀមបម្រុងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី នៅអគាររដ្ឋបាលក្រសួងថ្មី ដែលសម្តេចមើលឃើញថា កំណើន នៃការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនឹងបន្តកើតឡើង។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *