សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ច្បាស់ៗថា ដរាបណាខ្ញុំនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រី ខ្ញុំមានសិទ្ធិបញ្ជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទ ហើយកុំមកចង់ធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ឲ្យសោះ

ប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងថ្ងៃទី ២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១

 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ច្បាស់ៗថា ដរាបណាខ្ញុំនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រី ខ្ញុំមានសិទ្ធិបញ្ជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទ ហើយកុំមកចង់ធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ឲ្យសោះ ។

សម្ដេចតេជោ បានថ្លែងថា ទោះបក្សប្រឆាំង ឬបក្សកាន់អំណាច បើអ្នកឯងធ្វើខុសច្បាប់គឺខ្ញុំមានសិទ្ធិចាប់ខ្លួនដើម្បីកាត់ទោសតាមច្បាប់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *