សេចក្ដីអំពាវនាវ: រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ អំពាវនាវដល់ក្រុមបាតុករទាំងអស់ដែលជាអតីតកម្មករ និយោជិត នៃក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើដ៍ បញ្ឈប់សម្មភាពតវ៉ាដោយខុសច្បាប់ចាប់ពីពេលនេះតទៅ សំដៅធ្វើយ៉ាងណារក្សាបាននូវសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈ

សេចក្ដីអំពាវនាវ: រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ អំពាវនាវដល់ក្រុមបាតុករទាំងអស់ដែលជាអតីតកម្មករ និយោជិត នៃក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើដ៍ បញ្ឈប់សម្មភាពតវ៉ាដោយខុសច្បាប់ចាប់ពីពេលនេះតទៅ សំដៅធ្វើយ៉ាងណារក្សាបាននូវសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *