បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៦នាក់ (ជាករណីនាំចូលប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់), ជាសះស្បើយ១២នាក់, ស្លាប់ចំនួន ១នាក់

បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៦នាក់ (ជាករណីនាំចូលប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់), ជាសះស្បើយ១២នាក់, ស្លាប់ចំនួន ១នាក់ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *