តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈតាមស្ថានីយនានាទូទាំងប្រទេស សាំងធម្មតាត្រូវលក់ចំនួន ៤.២០០រៀល/លីត្រ(ឡើង១០០៛) និងប្រេងម៉ាស៊ូតត្រូវលក់ចំនួន ៣.៨០០រៀល/លីត្រ(ឡើង៥០៛)

តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈតាមស្ថានីយនានាទូទាំងប្រទេស ចាប់ពីថ្ងៃទី០១-១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដោយប្រេងសាំងធម្មតាត្រូវលក់ចំនួន ៤.២០០រៀល/លីត្រ(ឡើង១០០៛) និងប្រេងម៉ាស៊ូតត្រូវលក់ចំនួន ៣.៨០០រៀល/លីត្រ(ឡើង៥០៛)។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *