ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ប្រកាសថា កម្ពុជានៅតែបន្តទទួលរងឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ពីប្រទេសចិន ក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យម

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ប្រកាសថា កម្ពុជានៅតែបន្តទទួលរងឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ពីប្រទេសចិន ក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យម ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានៅចន្លោះថ្ងៃទី៥-១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ អាចមានភ្លៀងពីកម្រិតផ្សែងក្រូចទៅខ្សោយ នៅតំបន់ទំនាបកណ្តាល និងមាត់សមុទ្រ ព្រមទាំងមានសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះកម្រិត១៩អង្សាសេ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *