មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត សហការជាមួយគ្រូពេទ្យ មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក ធ្វើការពិនិត្យ-ពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺវះកាត់ពោះវៀន រោគស្ត្រី និងជំងឺមួយចំនួនទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៣ មករា ២០២២

មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត សហការជាមួយគ្រូពេទ្យ មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក ធ្វើការពិនិត្យ-ពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺវះកាត់ពោះវៀន រោគស្ត្រី និងជំងឺមួយចំនួនទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៣ មករា ២០២២៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *