សម្ដេច បានប្រកាសថា សម្រាប់អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទ អូមីក្រុង ត្រូវព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ

ប្រសាសន៍ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងថ្ងៃទី ៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២

សម្ដេច បានប្រកាសថា សម្រាប់អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទ អូមីក្រុង ត្រូវព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ  គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្យាបាលនៅក្នុងផ្ទះជាដាច់ខាត លើកលែងតែអ្នកជំងឺប្រភេទ ដែលតា និង អាល់ហ្វា គឺអនុញ្ញាតឱ្យព្យាបាលនៅក្នុងផ្ទះ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *