ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញ អ្នកឆ្លងកូវីដ ១៩ ថ្មី ចំនួន ៩ នាក់ (ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់), ជាសះស្បើយ ៨ នាក់, គ្មានអ្នកស្លាប់ថ្មី

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញ អ្នកឆ្លងកូវីដ ១៩ ថ្មី ចំនួន ៩ នាក់ (ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់), ជាសះស្បើយ ៨ នាក់, គ្មានអ្នកស្លាប់ថ្មី។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *