សៀមរាប៖ អាជ្ញាធរនឹងធ្វើយុទ្ធការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ លើកទី៣ “ដូសជម្រុញ” ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប

សៀមរាប៖ នៅថ្ងៃទី៥ខែមករានេះ លោក សុខ ថុល នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្ដសៀមរាប បានឱ្យដឹងថា អាជ្ញាធរនឹងធ្វើយុទ្ធការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ លើកទី៣ “ដូសជម្រុញ” ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្ដនេះនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ។

លោក​បានបញ្ជាក់ថា ​វ៉ាក់សាំងដែលចាក់ដូសជម្រុញនោះ ​គឺជាប្រភេទវ៉ាក់សាំង​ប្រភេទ​អស្ដ្រាហ្សេនីកា។ លោក បន្ដថា យុទ្ធនាការវ៉ាក់សាំងដូសជម្រុញនេះ ធ្វើឡើងនៅទូទំាងបណ្ដា​ស្រុកក្រុងទាំង១២​ នៃខេត្ដសៀមរាប ​ពោលធ្វើឡើងថា ទីតាំងដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង​ដូសទី១ និង​ដូសទី២កន្លងមក៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *