ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩នោះទេ ខណៈថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីរកឃើញ២៧នាក់ (ជាករណីនាំចូល ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់), ជាសះស្បើយ១២នាក់

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩នោះទេ ខណៈថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីរកឃើញ២៧នាក់ (ជាករណីនាំចូល ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់), ជាសះស្បើយ១២នាក់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *