លោកឧត្តមសេនីយ៍ មីន អោងឡាំង បានឆ្លើយតបយ៉ាងវិជ្ជមានដល់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ដែលបានស្នើឱ្យមានការពិចារណាពាក់ព័ន្ធជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ កំពុងជាប់ឃុំនៅមីយ៉ាន់ម៉ា តាមរយៈការស្នើសុំរបស់លោកជំទាវ ម៉ារីភេន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលី

ប្រមុខការទូកម្ពុជាបញ្ជាក់ថា លោកឧត្តមសេនីយ៍ មីន អោងឡាំង បានឆ្លើយតបយ៉ាងវិជ្ជមានដល់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ដែលបានស្នើឱ្យមានការពិចារណាពាក់ព័ន្ធជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ កំពុងជាប់ឃុំនៅមីយ៉ាន់ម៉ា តាមរយៈការស្នើសុំរបស់លោកជំទាវ ម៉ារីភេន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលី ក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជា។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *