ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ៥ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយ កម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩នោះទេ ខណៈថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីរកឃើញ៣០នាក់ (ជាករណីនាំចូល ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់), ជាសះស្បើយ១១នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ៥ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយ កម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩នោះទេ ខណៈថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីរកឃើញ៣០នាក់ (ជាករណីនាំចូល ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់), ជាសះស្បើយ១១នាក់៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *