គណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហាកូដកម្ម បាតុកម្ម នៅគ្រប់មុខសញ្ញា អញ្ជើញតំណាងបាតុករ ឬបាតុករ ដែលជាអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ណាហ្គាវើលដ៍ ចូលមកប្រជុំពិភាក្សាអំពីការទាមទារ

គណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហាកូដកម្ម បាតុកម្ម នៅគ្រប់មុខសញ្ញា អញ្ជើញតំណាងបាតុករ ឬបាតុករ ដែលជាអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ណាហ្គាវើលដ៍ ចូលមកប្រជុំពិភាក្សាអំពីការទាមទារ៕

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *