រាជរដ្ឋាភិបាលចេញសារាចរ ស្ដីពីការជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំង និងការពង្រឹងវិធានការសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាល ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជាពិសេសមេរោគបំប្លែងថ្មី ប្រភេទ អូមីក្រុង

រាជរដ្ឋាភិបាលចេញសារាចរ ស្ដីពីការជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំង និងការពង្រឹងវិធានការសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាល ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជាពិសេសមេរោគបំប្លែងថ្មី ប្រភេទ អូមីក្រុង។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *