សេចក្ដីជូនព័ត៌មាន ស្ដីពីពិធីប្រគល់-ទទួល រថយន្តដឹកវ៉ាក់សាំងចំនួន ១០គ្រឿង ដែលជាអំណោយសប្បុរសធម៌របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រគល់ជូនសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ

សេចក្ដីជូនព័ត៌មាន ស្ដីពីពិធីប្រគល់-ទទួល រថយន្តដឹកវ៉ាក់សាំងចំនួន ១០គ្រឿង ដែលជាអំណោយសប្បុរសធម៌របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រគល់ជូនសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *