ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង១៩៨នាក់ (ករណីនាំចូល៤នាក់ និងសហគមន៍១៩៤នាក់), ជាសះស្បើយ៣៣៩នាក់ និងមិនមានអ្នកស្លាប់នោះទេ

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង១៩៨នាក់ (ករណីនាំចូល៤នាក់ និងសហគមន៍១៩៤នាក់), ជាសះស្បើយ៣៣៩នាក់ និងមិនមានអ្នកស្លាប់នោះទេ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *