ប្រជាជនបេឡារុស ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេស អឺរ៉ុបនិង ប្រទេស អ៊ុយគ្រែន បានទៅទីក្រុងគៀវ ដើម្បីជួយការពារប្រទេសប្រឆាំងការវាយលុករបស់រុស្ស៊ី

ប្រជាជនបេឡារុស ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេស អឺរ៉ុបនិង ប្រទេស អ៊ុយគ្រែន បានទៅទីក្រុងគៀវ ដើម្បីជួយការពារប្រទេសប្រឆាំងការវាយលុករបស់រុស្ស៊ី។ ជារៀងរាល់ថ្ងៃមានយុទ្ធជនបេឡារុសថ្មីរហូតដល់ 20 នាក់ចូលរួមជាមួយ កងទាហាន ដោយឡែក មួយក្រុមផ្សេងទៀតដែលកំពុងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែន ។

IMG_5279

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *