ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង២៣៨នាក់ (ករណីនាំចូល២៤នាក់ និងសហគមន៍២១៤នាក់), ជាសះស្បើយ៣១២នាក់ និងស្លាប់១នាក់

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង២៣៨នាក់ (ករណីនាំចូល២៤នាក់ និងសហគមន៍២១៤នាក់), ជាសះស្បើយ៣១២នាក់ និងស្លាប់១នាក់ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *