ប៉ាគីស្ថាន បានគាំទ្រដ៏ពេញលេញរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួន ចំពោះកម្ពុជា ដើម្បីក្លាយ ជាអ្នកសង្កេតការណ៍ក្នុងអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ៊ិស្លាម (Organisation of Islamic Cooperation-OIC)

ប៉ាគីស្ថាន បានគាំទ្រដ៏ពេញលេញរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួន ចំពោះកម្ពុជា ដើម្បីក្លាយ ជាអ្នកសង្កេតការណ៍ក្នុងអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ៊ិស្លាម (Organisation of Islamic Cooperation-OIC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *