លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី បានប្រជុំជាមួយសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រី កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិច និងផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិ

លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី បានប្រជុំជាមួយសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រី កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិច និងផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិ។

 

ប្រភព៖ AP

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *