ទីក្រុង Mariupol និងទីក្រុងផ្សេងទៀត ត្រូវបានកងកម្លាំងរុស្ស៊ី បង្កើនការទម្លាក់គ្រាប់បែក កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់រយពាន់នាក់ជាប់គាំង និងខ្វះស្បៀងអាហារ និងទឹកនៅទីនោះ

ទីក្រុង Mariupol និងទីក្រុងផ្សេងទៀត ត្រូវបានកងកម្លាំងរុស្ស៊ី បង្កើនការទម្លាក់គ្រាប់បែក កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់រយពាន់នាក់ជាប់គាំង និងខ្វះស្បៀងអាហារ និងទឹកនៅទីនោះ។

ប្រភព៖ AP

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *