សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន កម្ពុជាក្រពិតតែសម្រេចការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-១៩ បានជាង៩២ភាគរយ ចំពោះពលរដ្ឋចាប់ពីអាយុ១៨ឆ្នាំឡើយទៅ ហើយកុមារអាយុចាប់ពី៣ឆ្នាំឡើងបាន ជាង៥០ភាគរយ ដែលតួលេខនេះប្រសើជាងប្រទេសដែលបានមើលកម្ពុជាថាជាប្រទេសខ្សោយផ្នែកសុខាភិបាល

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២២ បានថ្លែងថា ប្រទេសកម្ពុជាក្រពិតតែសម្រេចការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-១៩ បានជាង៩២ភាគរយ ចំពោះពលរដ្ឋចាប់ពីអាយុ១៨ឆ្នាំឡើយទៅ ហើយកុមារអាយុចាប់ពី៣ឆ្នាំឡើងបាន ជាង៥០ភាគរយ ដែលតួលេខនេះប្រសើជាងប្រទេសដែលបានមើលកម្ពុជាថាជាប្រទេសខ្សោយផ្នែកសុខាភិបាល។