សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសជាថ្មីបន្តធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់សម្តេចលែងចង់ធ្វើ ”ចង់នរណាថាអី ក៏ថាទៅ”

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសជាថ្មីបន្តធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់សម្តេចលែងចង់ធ្វើ ”ចង់នរណាថាអី ក៏ថាទៅ”។ សម្តេច ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាត្រូវតែបន្តនូវសុខសន្តិភាព ដែលនាំមកនូការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ ផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំប្រទេស ជាពិសេសកុមារកម្ពុជា ដោយមិនត្រូវអោយពួកគេរងគ្រោះដូចអតីតកាលនោះឡើយ។