ប្រទេសរុស្ស៊ីបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិក ថា ទីក្រុង Moscow មានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យប្រទេសមហាអំណាចលេខ១លើពិភពលោកមួយនេះចុះខ្សោយឥទ្ធិពល មិនអាចធ្វើអ្វីបាន

ប្រទេសរុស្ស៊ីបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិក ថា ទីក្រុង Moscow មានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យប្រទេសមហាអំណាចលេខ១លើពិភពលោកមួយនេះចុះខ្សោយឥទ្ធិពល មិនអាចធ្វើអ្វីបាន  ។ លោក Dmitry Medvedev អគ្គលេខាធិការរងនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ី  បាននិយាយថា  សហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រើគម្រោង ធ្វើជាខ្លាចរុស្ស៊ី  ដើម្បីបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីលុតជង្គង់ចុះចាញ់ ៕