លោក Fumio Kishida នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន នៅថ្ងៃសៅរ៍ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២២នេះ នឹងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានដំណោះស្រាយរួមចំពោះបញ្ហាអ៊ុយក្រែន នៅពេលលោកជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi នៅទីក្រុង New Delhi ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងសន្តិសុខនៅទូទាំងតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក

ជប៉ុន ៖ លោក Fumio Kishida នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន នៅថ្ងៃសៅរ៍ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២២នេះ នឹងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានដំណោះស្រាយរួមចំពោះបញ្ហាអ៊ុយក្រែន នៅពេលលោកជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi នៅទីក្រុង New Delhi ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងសន្តិសុខនៅទូទាំងតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក៕

 

 

ប្រភព ៖ Reuters