ឯកអគ្គរដ្ឋទូត នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា មិត្តភាព និងកិច្ចទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរ បានរុញច្រានឱ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ និងវឌ្ឍនភាពល្អលើគ្រប់វិស័យ ដែលផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជន នៃប្រទេសទាំងពីរ

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា មិត្តភាព និងកិច្ចទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរ បានរុញច្រានឱ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ និងវឌ្ឍនភាពល្អលើគ្រប់វិស័យ ដែលផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជន នៃប្រទេសទាំងពីរ។