អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែពិបាកក្នុងការពិចារណា នឹងដំណោះស្រាយចំនួន៣ ស្តីពីស្ថានភាពមនុស្សធម៌ ដែលកាន់តែពិបាកទៅៗក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន

អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែពិបាកក្នុងការពិចារណា នឹងដំណោះស្រាយចំនួន៣ ស្តីពីស្ថានភាពមនុស្សធម៌ ដែលកាន់តែពិបាកទៅៗក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ី បានអំពាវនាវឱ្យមានការបោះឆ្នោត លើដំណោះស្រាយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់ខ្លួន ដែលទាមទារមិនឲ្យនិយាយ អំពីការវាយប្រហារលើប្រទេសជិតខាងដ៏តូចរបស់ខ្លួន។

 

ប្រភព៖ AP