នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានផ្ញើសារជូនជនរួមជាតិ ក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាពិភពលោកកំចាត់ រោគរបេង ក្រោមប្រធានបទ “ការវិនិយោគដើម្បីបញ្ចប់ការរាតត្បាតជំងឺរបេង គឺសង្គ្រោះជីវិត”

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានផ្ញើសារជូនជនរួមជាតិ ក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាពិភពលោកកំចាត់ រោគរបេង ក្រោមប្រធានបទ “ការវិនិយោគដើម្បីបញ្ចប់ការរាតត្បាតជំងឺរបេង គឺសង្គ្រោះជីវិត”។