ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ថ្ងៃនេះយើងពិតជាបានឃើញយ៉ាងជាក់ស្តែង ក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-ចិន ដែលយើងបានធ្វើការសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ ៥១ ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ

ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២២ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ៥១ (ឧត្តុង្គ-ថ្នល់ទទឹង) ថ្ងៃនេះយើងពិតជាបានឃើញយ៉ាងជាក់ស្តែង ក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-ចិន ដែលយើងបានធ្វើការសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ ៥១ ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ។