ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ៥១ (ឧត្តុង្គ-ថ្នល់ទទឹង)៖ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការវាងកម្ពុជា និងចិន កើតចេញជាផ្លៃផ្កាជាច្រើនទាំងការអភិវឌ្ឍ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ ដូចជាផ្លូវជាតិលេខ ៥១នេះជាដើម

ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ៥១ (ឧត្តុង្គ-ថ្នល់ទទឹង)៖ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការវាងកម្ពុជា និងចិន កើតចេញជាផ្លៃផ្កាជាច្រើនទាំងការអភិវឌ្ឍ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ ដូចជាផ្លូវជាតិលេខ ៥១នេះជាដើម ។