ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ៥១ (ឧត្តុង្គ-ថ្នល់ទទឹង)៖ នៅពេលចាត់តាំងនរណាម្នាក់ មិនបាច់សួរពីអាយុ ក្មេងឬចាស់ទេ សំខាន់បំផុត តើគេធ្វើបានឬអត់

ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ៥១ (ឧត្តុង្គ-ថ្នល់ទទឹង)៖ នៅពេលចាត់តាំងនរណាម្នាក់ មិនបាច់សួរពីអាយុ ក្មេងឬចាស់ទេ សំខាន់បំផុត តើគេធ្វើបានឬអត់ ?