លោក Imran Khan នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាន បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក បានតវ៉ាជាផ្លូវការទៅស្ថានទូតអាម៉េរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រ បន្ទាប់ពីលោកចោទ ប្រកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសលោក

លោក Imran Khan នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាន បានប្រាប់ឱ្យដឹងថា រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក បានតវ៉ាជាផ្លូវការទៅស្ថានទូតអាម៉េរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រ បន្ទាប់ពីលោកចោទ ប្រកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសលោក។

 

ប្រភព ៖ CNA