កាលពីថ្ងៃសុក្រ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី បាននិយាយថា រុស្ស៊ីនឹងបង្កើនការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណ ដែលមិនមែនជារបស់លោកខាងលិច សម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

កាលពីថ្ងៃសុក្រ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី បាននិយាយថា រុស្ស៊ីនឹងបង្កើនការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណ ដែលមិនមែនជារបស់លោកខាងលិច សម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាជាដើម ខណៈលោកបានសាទរក្រុងញូវដែលីជាមិត្ត ដែលមិនប្រកាន់យកម្ខាងណាម្នាក់លើសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែន។

 

 

ប្រភព ៖ CAN